Regulamin portalu

Regulamin portalu

Regulamin portalu www.mukana.it

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.mukana.it za pośrednictwem strony internetowej www.mukana.it.

2. Regulamin określający szczegółowe zasady korzystania z serwisu prezentowany jest przez Operatora na stronie umożliwiającej korzystanie z tego serwisu.

3. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

4. Operatorem serwisu jest:  mukana.IT Grzegorz Krakowiak, ul. Akacjowa 5, 72-006 Mierzyn

5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a. Regulamin - oznacza niniejszy dokument;
b. Serwis - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.mukana.it, będącym serwisem informacyjno-użytkowym o tematyce lokalnej;
c. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
d. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, przy czym Użytkownik, który prowadzi działalność gospodarczą, nie może wykorzystywać profilu utworzonego w wyniku Rejestracji do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania czynności z taką działalnością związanych lub ją promujących;
e. Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej;
f. Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
g. Teksty informacyjne - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane przez Użytkownika do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w wyznaczonej przez Operatora rubryce w ramach serwisu, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu;
h. Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika;
i. Wpis - zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu;
j. Cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
k. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 1GHz, pamięcią 1GB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową; minimalne wymagania sprzętowe związane z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej wskazane są wskazane zostały w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Minimalne wymagania techniczne mogą różnić się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej.
l. Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 39 lub wyższy, Internet Explorer 10.0 lub wyższy, Opera 30 lub wyższy, Safari 8.0 lub wyższy, Chrome 43 lub wyższy, lub inna zgodna.

6. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji w Serwisie pewnych Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub opinii na forum.

7. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera pkt VI niniejszego Regulaminu.

8. Operator lub osoba przez niego upoważniona będzie bez obowiązku przedstawienia uzasadnienia usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Teksty informacyjne lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Tekstach informacyjnych lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Operatorowi lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres: .

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, w szczególności zgodność z prawem, Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych lub wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych przez Użytkowników.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

12. W każdym wypadku w sytuacji, w której osoba trzecia zwróci się do Operatora lub jego personelu z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych w wynikłych na skutek opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie informacji, zdjęć etc., Użytkownik ten naprawi tej osobie natychmiast wszelką szkodę, w tym niemajątkową, i zwolni lub zapewni zwolnienie z odpowiedzialności Operatora względem tej osoby. Jednocześnie Użytkownik naprawi Operatorowi wszelką szkodę i zwróci wszelkie wydatki poniesione w związku z wyżej opisanymi sytuacjami. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do przypadków, w których Operator stanie się podmiotem postępowań karnych lub administracyjnych związanych z w/w sytuacjami.

 

 

II. UŻYTKOWNICY

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

2. Przekazując w ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu do Serwisu Materiały, Wypowiedzi, Teksty informacyjne lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie i Komentarze, zawierające Wizerunek Użytkownika - Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku w serwisie www.mukana.it, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych, Wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie, a także przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na w/w elementy, dowolną metodą i w dowolny sposób. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. W przekazanych przez Użytkownika Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Wpisach, Tekstach informacyjnych lub opiniach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, występować może tylko wizerunek Użytkownika.

3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

5. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

6. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu Użytkownicy mogą Operatorowi przesyłać drogą elektroniczną teksty informacyjne, które po ich zaakceptowaniu przez Operatora lub jego przedstawiciela zostaną opublikowane na stronach Serwisu. Użytkownik przesyłając Operatorowi tekst informacyjny oświadcza jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego materiału, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronach serwisu i udziela nieodpłatnej licencji zgodnie z pkt. V. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przesłany przez niego tekst informacyjny może zostać poddany korekcie redakcyjnej przez Operatora lub jego przedstawiciela, w szczególności w zakresie stylistyki oraz zmiany tytułu.

7. Opublikowany Tekst informacyjny może zostać opatrzony wizerunkiem Użytkownika na zasadach opisanych w pkt 1-3 powyżej. Na zasadach uzgodnionych z Operatorem Tekst informacyjny może zostać podpisany pseudonimem.

8. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

9. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne lub opinie na forum internetowym dostępnym w Serwisie oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
- powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
- postanowień niniejszego Regulaminu;
- norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne lub opinie w Serwisie, że jest jedynym ich autorem i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do danego utworu, i że ich umieszczenie nie spowoduje powstania wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

 

 

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

3. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień pkt 1 lub 2 powyżej Operator ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

 

 

IV. LICENCJA

1. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu umieszczając w Serwisie poprzez przeznaczone do tego funkcjonalności Materiały, artykuły, Teksty informacyjne lub wypowiedzi i opinie, a także wpisy na forum internetowym w Serwisie i Komentarze (po uruchomieniu funkcjonalności forum internetowego i komentowania), Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania w Serwisie www.mukana.it przesłanych przez niego Materiałów, artykułów, Komentarzy, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub wypowiedzi i opinii oraz do korzystania z tych elementów na następujących polach eksploatacji (licencja):
- wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
- każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
- w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
- na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.mukana.it,
- poprzez emisję w radiu i telewizji,
- poprzez publikację w prasie
- poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
- przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS
- wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, ma charakter niewyłączny i zostaje udzielona nieodpłatnie.

4. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

5. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.

 

 

V. ZASADY UMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISIE

1. Operator może udostępnić funkcjonalność pozwalającą na zamieszczanie przy wybranych przez Operatora treściach lub materiałach Komentarzy przez Użytkowników.

2. Zabronione jest umieszczanie Komentarzy naruszających prawo lub będących sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, a także Komentarzy, które naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, a także, takie które mogą zostać uznane za spam lub niezamówioną informację handlową. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponosi osoba, która je umieściła.

3. Zamieszczając Komentarz w Serwisie jego autor udziela Operatorowi jednocześnie zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanej treści Komentarza na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie zdjęć, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Operatora - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity,
c. obrót treścią Komentarza oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego,
d. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
e. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Operatora oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
f. publiczne i niepubliczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.

4. Operator uprawniony jest do usunięcia każdego Komentarza (w szczególności naruszającego zasady niniejszego Regulaminu, prawa etc.) lub dokonywania w nim zmian redakcyjnych lub zmierzających do usunięcia stanu naruszenia prawa bez konieczności uzyskiwania zgody autora Komentarza .

5. Autor Komentarza zrzeka się wobec Operatora wykonywania praw autorskich osobistych względem komentarza za wyjątkiem prawa do oznaczenia Komentarza imieniem i nazwiskiem autora, lub pseudonimem, zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania Komentarza .

6. Operator ma prawo w każdym czasie zawiesić możliwość umieszczania Komentarzy w ogóle w Komentarza lub w wybranych obszarach Komentarza, a także usunąć już istniejące komentarze z Serwisu lub z jego wybranej części.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian. Zmiany podyktowane mogą być zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora.

3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

7. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres .

8. Wszelkie kierowane do Operatora reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie osoby składające reklamację elektronicznie.

9. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.

10. W procesie zawierania umowy na odległość w ramach serwisu Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Operator wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.

11. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Umowa na świadczenie usług zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Operatora stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nadto konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłania formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

12. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta z Operatorem w zakresie Serwisu Operator może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:

a. wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
b. wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość
c. wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

13. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika (Wnioski RODO - Zgłoszenie usunięcia danych osobowych) lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.

14. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie.

15. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika (Wnioski RODO - Zgłoszenie usunięcia danych osobowych) lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.

16. Postanowienia ust.11 - 15 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji Operatorowi przez Użytkownika.

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.

 

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 TREŚĆ OŚWIADCZENIA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
-
Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
-
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
-
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
-
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
-
Adres konsumenta(-ów)
-
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.